ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ Investment ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ  | ਨਾਨੀ ਜੀ | Nani Ji | Radio Haanji

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ Investment ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਨਾਨੀ ਜੀ | Nani Ji | Radio Haanji

Radio Haanji's Nani Ji' show for a tapestry of life's profound themes, including relationships, child mentoring, success, and positivity. Her insightful conversations and timeless wisdom create a space for reflection and inspiration, guiding listeners towards a more enriching and fulfilling life. Subscribe now for a weekly journey into the heart of wisdom and warmth

25/05/2024

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਗ, ਝਕ ਆਦਿ ਚੀਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਰੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

: :

OTHER EPISODES
RELATED PODCAST


What's Your Reaction?

Facebook Instagram Youtube Android IOS