ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ | Dr. Sandeep Bhagat | Health Talk | Radio Haanji

ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ | Dr. Sandeep Bhagat | Health Talk | Radio Haanji

Embark on a journey to optimal health and fitness with Dr Sandeep Bhagat on Radio Haanji. Our seasoned doctor delves into the world of health, fitness, and more, providing expert insights and answers to your pressing wellness questions. Join us for a holistic approach to better health and well-being.

01/05/2024

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਜਲਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ,Health Talk ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ...

: :

OTHER EPISODES
RELATED PODCAST


What's Your Reaction?

Facebook Instagram Youtube Android IOS