ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਜ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਜ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
▪️ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: Adelaide, Renmark, Clare, Maitland, Murray Bridge ਅਤੇ Victor Harbor

▪️ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ: Sydney, Illawarra ਅਤੇ Eden regions

▪️ਵਿਕਟੋਰੀਆ: Port Phillip, Gippsland Lakes, West Coast, Central Coast, Central Gippsland Coast

▪️Queensland: ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੂਬਾ
Facebook Instagram Youtube Android IOS